ALGEMENE VOORWAARDEN van Source 1 Media B.V. gevestigd te Leeuwarden. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens als pdf te downloaden:

Artikel 1. Definities

A. In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

S1M:de besloten vennootschap Source 1 Media B.V. S1M is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon naar Nederlands of naar buitenlands recht die met S1M een Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van het afnemen van Producten.

Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Mededeling: iedere mogelijke kennisgeving van S1M aan Afnemer, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) aanbiedingen, prijsopgaven, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, bulletinboard, SMS of ander digitaal mediabericht, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen en brieven.

Opdracht: iedere order en/of bestelling van Afnemer aan S1M.

Overeenkomst: iedere (schriftelijke) overeenkomst die tussen S1M en Afnemer tot stand komt waarbij S1M zich verplicht aan Afnemer een of meer Producten te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Overmacht: iedere niet-toerekenbare tekortkoming van door S1M ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop S1M feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van S1M kan worden verlangd. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door S1M of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of een rechterlijk verbod of dreiging van een zodanig verbod op levering van een Product.

Product(en): alle fysieke en digitale entertainment en media producten of enige zaak, alsmede combinaties daarvan, die S1M exploiteert, zoals – maar niet beperkt tot gedrukte media (zoals boeken, tijdschriften), fysieke dragers van beeld, geluid en/of data (zoals CD, CD ROM, DVD, Video, HD-DVD, Blu-Ray, vinyl), digitale en/of online multimediale toepassingen (zoals ringtones, alle vormen van ‘video on demand’ (VOD, zoals ‘Subscription based video on demand – SVOD’, ‘Transactional based video on demand – TVOD’ en ‘Advertisement based video on demand – AVOD’)) en voorts alle aanverwante producten (zoals audio accessoires) en/of Intellectuele Eigendomsrechten die S1M exploiteert alsmede diensten die S1M levert.

B. Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling via digitale media of per e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen S1M en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

Aanvullende of afwijkende voorwaarden of bedingen – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van Afnemer maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden S1M derhalve niet, tenzij S1M die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Voorwaarden met die van Afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij S1M Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

Indien in deze Voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van S1M worden verleend, dan worden deze geacht ook te zijn verkregen ten behoeve van door S1M ingeschakelde derden in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst.

Wanneer deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.

Voor zover bepalingen met betrekking tot de Afnemer niet in overeenstemming zijn met de artikelen 6:236 en 6:237 Burgerlijk Wetboek (BW), dan wordt de Afnemer geacht te zijn bedoeld de partij in de zin van artikel 6:235 BW.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

Een Mededeling bindt S1M niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor zover uitdrukkelijk anders is vermeld, bijvoorbeeld een termijn van aanvaarding van een aanbieding, offerte of prijs(opgave), dan kan daarop na verloop van die termijn of omstandigheid in rechte geen beroep meer worden gedaan. Indien een offerte of aanbieding van S1M een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft S1M het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover S1M een Opdracht schriftelijk aanvaardt of door S1M uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven. De aanvaarding of uitvoering kan bovendien slechts geschieden door een tot vertegenwoordiging van S1M bevoegde persoon. De bewijslast of een persoon van S1M vertegenwoordigingsbevoegd is, berust op de Afnemer.

Een Opdracht van Afnemer geldt als acceptatie van de Voorwaarden. Voor zover een niet vertegenwoordigingsbevoegd persoon een Opdracht aanvaardt dan wel uitvoering aan een Opdracht geeft, kan S1M – uitsluitend ter hare discrete beoordeling – de Opdracht of de uitvoering achteraf (doen) bekrachtigen door een terzake vertegenwoordigingsbevoegde persoon binnen S1M.

S1M behoudt zich het recht voor met opgave van redenen Opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de Opdracht door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling; Elke Overeenkomst wordt door S1M aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer – uitsluitend ter discrete beoordeling van S1M – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

S1M is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer zekerheid te verlangen of te eisen waaruit blijkt dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen van de Overeenkomst zal worden voldaan.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

Afnemer is gehouden S1M tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing van de Producten in zijn organisatie.

Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke specificaties.

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van S1M staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft S1M het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van S1M in rekening te brengen.

S1M is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de aan S1M versterkte Opdracht en na overleg met de Afnemer, bij uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Een samengestelde Mededeling verplicht S1M niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een Mededeling geldt niet automatisch voor toekomstige Opdrachten of Overeenkomsten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

Een door S1M opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor S1M geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van S1M, op de door die toeleveranciers aan S1M verstrekte gegevens.

Indien S1M voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de leveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van S1M.

Indien een Afnemer weigert de Producten af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen levering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor S1M voortvloeiende kosten, schade en handelsrente te vergoeden ingevolge artikel 6:119a BW.

Alle door S1M gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover partijen aldus anders zijn overeengekomen, zal bij niet tijdige levering de Afnemer S1M bij aangetekend schrijven in gebreke dienen te stellen, waarbij aan S1M een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.

Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel heeft de Afnemer bij overschrijding van de leveringstermijnen geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Artikel 6. Levering en risico

De te leveren Producten zijn voor risico van de Afnemer vanaf het moment van sluiting van de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het bedrijfsadres van de Afnemer. Franco levering geschiedt alleen en voor zover dit door S1M met de Afnemer is overeengekomen en op de factuur of anderszins schriftelijk wordt aangegeven.

Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelling ter transportering gereed staat. S1M is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke S1M afzonderlijk kan factureren.

Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking van de Afnemer gedurende 3 (drie) werkdagen opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer.

De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Afnemer aan S1M is verstrekt, door S1M als goed huisvader of koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de Afnemer alle risico in dezen op zich, inclusief schuld of nalatigheid van de vervoerder.

Eventuele specifieke wensen van de Afnemer inzake het transport of de verzending worden slechts uitgevoerd indien de Afnemer aantoonbaar schriftelijk heeft verklaard de meerkosten ervan te zullen dragen.

Dit artikel is volledig van toepassing bij aanspraken op garantie.

Artikel 7. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Mededelingen uitgedrukt in Euro, exclusief omzetbelasting. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van S1M gebaseerd op levering vanaf bedrijf, magazijn, of andere opslagplaats van S1M. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en vervoer of verzending, zoals vermeld in de desbetreffende Mededeling, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden S1M op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Bij Opdrachten beneden een bedrag van € 150,– (honderd en vijftig Euro), exclusief omzetbelasting, is S1M gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

De Afnemer dient eventuele bezwaren tegen een nota of factuur binnen 7 (zeven) werkdagen na verzending van deze factuur aan S1M kenbaar te maken, met verval van alle rechten en aanspraken dienaangaande na verloop van deze 7 (zeven) werkdagen.

In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is S1M gerechtigd om de orderprijs tussentijds dienovereenkomstig te verhogen, mits die 30 (dertig) dagen voor de beoogde leveringsdatum aan de Afnemer worden gecommuniceerd. De Afnemer heeft vervolgens het recht de Opdracht te annuleren binnen 10 (tien) werkdagen nadat de kostprijsverhoging is medegedeeld. Daarna wordt de Afnemer geacht de kostprijsverhoging te hebben geaccepteerd.

Artikel 8. Betaling

Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen aan S1M betalen, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven. De betalingstermijn als voornoemd is een fatale termijn. Alle betalingen zullen op een door S1M aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan.

Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen

Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Een Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens S1M op te schorten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S1M is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens S1M te verrekenen met een vordering van Afnemer op S1M, uit welke hoofde dan ook.

Indien Afnemer de door S1M geboden kredietfaciliteiten overtreedt, is S1M gerechtigd Opdrachten van de Afnemer te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 7% (zeven procentpunten) danwel de handelsrente ingevolge artikel 6:119a BW, ter keuze van S1M. De rente over het volledige opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het volledige verschuldigde bedrag door S1M is ontvangen.

Vanaf de vervaldatum is S1M gerechtigd de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die S1M en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 250,- (tweehonderd en vijftig Euro), tenzij Afnemer kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Afnemer gehouden tot vergoeding van de werkelijk door S1M gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. S1M kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. S1M kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Indien S1M, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Voor zover Afnemer, nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, is S1M gerechtigd 10% (tien procentpunten) van de waarde van de Overeenkomst (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen bij Afnemer, onverminderd het recht van S1M op volledige schadeloosstelling (inclusief gederfde winsten).

Artikel 9. Controle van geleverde Producten

Afnemer dient de gekochte Producten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste Producten of werkzaamheden zijn geleverd;
 • of de afgeleverde Producten of werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken
 • aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden;
 • of de geleverde Producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen Partijen zijn

Worden zichtbare Gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Afnemer deze binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering schriftelijk aan S1M te melden. Niet-zichtbare Gebreken dient de Afnemer binnen 5 (vijf) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na aflevering, of indien een garantietermijn van toepassing is, binnen de garantietermijn, schriftelijk te melden aan S1M.

Indien Afnemer niet tijdig reclameert, heeft S1M de bevoegdheid een dergelijke klacht niet meer in behandeling te nemen in welk geval de rechten van de Afnemer op herstel, vervanging of creditering vervalt.

Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten dienen in de onder lid 2 genoemde gevallen na voorafgaande schriftelijke toestemming aan S1M te worden teruggezonden. De aanwezigheid van een Gebrek met betrekking tot een Product geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens S1M.

S1M zal na een tijdig ingediende en gegrond bevonden klacht uitsluitend gehouden zijn tot:

 • vergoeding van redelijke verzendkosten van Afnemer in verband met de retourzending;
 • vervanging van retour gezonden Producten, mits Afnemer als een zorgvuldig schuldenaar daarvoor heeft gezorgd;
 • aflevering van het

Indien vervanging of aflevering van het ontbrekende niet mogelijk is, zal S1M bevoegd zijn de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, onder creditering van Afnemer voor (het betreffende gedeelte van) de koopprijs, zonder tot enige verdere schadevergoeding aan Afnemer te zijn gehouden.

In geval Afnemer ontbinding van de Overeenkomst inroept dan wel zaken retour zendt, blijven geleverde zaken voor risico van Afnemer. Afnemer verzekert door S1M verkochte zaken vanaf het moment waarop deze voor zijn risico zijn gekomen tegen schade, verlies en diefstal, op gebruikelijke condities.

Artikel 10. Retour zenden van Producten

Geleverde Producten kunnen door de Afnemer slechts retour worden gezonden in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst of, bij gebreke van dergelijke bepalingen, nadat daartoe door S1M uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

Retourzendingen dienen binnen drie maanden na leveringsdatum plaats te vinden.

De retour te zenden Producten dienen door de Afnemer te worden gesorteerd en in onbeschadigde en originele staat en met originele en ongeopende verpakking retour te worden gezonden.

Indien Producten niet in onbeschadigde staat en niet met originele en ongeopende verpakking door S1M retour worden ontvangen, heeft S1M het recht ter zake geleden en te lijden schade en eventuele kosten, zoals kosten van herstel van de Producten, bij de Afnemer in rekening te brengen en kan de Afnemer in geen geval aanspraak maken op restitutie van de koopprijs van de betreffende Producten.

De door de Afnemer, in overeenstemming met de vorige leden, retour gezonden Producten worden door S1M bij ontvangst gecontroleerd en geteld. Nadat zulks heeft plaatsgevonden en S1M heeft vastgesteld dat de retourzending overeenkomstig het bepaalde in dit artikel heeft plaatsgevonden, zal S1M ter zake van de retour ontvangen Producten een creditnota opmaken en de koopprijs van de retour gezonden Producten restitueren.

Producten die op verzoek van de Afnemer zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of Producten die op verzoek van de Afnemer zijn besteld bij een derde zijn immer uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het Mededeling worden vermeld.

Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11. Verzuim en ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige betalingsverplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien dan wel S1M kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede gronden geven te vrezen dat Afnemer de betalingsverplichtingen niet zal nakomen, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is S1M gerechtigd de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat voor betaling voldoende zekerheid is gesteld, of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten op grond van de wet en de Overeenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij S1M Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is S1M gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat voor nakoming door Afnemer voldoende zekerheid is gesteld, onverminderd haar overige rechten op grond van de wet en de Overeenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 11.1 of 11.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van S1M op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van S1M op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is S1M gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen S1M en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemers te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde S1M in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van het terughalen van de afgeleverde Producten zijn voor Afnemer.

Artikel 12. Garanties

Gebreken welke door Afnemer aan S1M worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de Producten zullen door S1M, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Alle reeds geleverde en nog te leveren Producten blijven eigendom van S1M, niettegenstaande de feitelijke aflevering, voor zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens S1M die Afnemer uit hoofde van enige Overeenkomst aan S1M verschuldigd is of zal worden, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst daaronder begrepen (zoals eventueel verschuldigde rente en incassokosten). Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de Producten gemaakte nieuwe roerende goederen.

Indien en zolang S1M eigenaar van de Producten is, zal Afnemer S1M onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten.

Bovendien zal Afnemer S1M op eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Voordat het eigendom van de Producten op een Afnemer is overgegaan, is de Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan S1M eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van deze Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van S1M. De Afnemer staat ervoor in dat een eventueel beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Voor het geval dat S1M haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan S1M of door deze voor alsdan aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van S1M zich bevinden en de Producten terug te nemen.

Zolang de Producten niet in eigendom zijn overgegaan op de Afnemer, is de Afnemer verplicht de Producten te individualiseren en te merken waardoor zij herkenbaar zijn als Producten van S1M. Voor zover het eigendomsvoorbehoud niet kan worden uitgeoefend ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting, is de Afnemer volledig aansprakelijk voor de schade die S1M hierdoor lijdt en nog zal lijden.

Afnemer is verplicht, zolang de Producten niet in eigendom zijn overgegaan, de Producten adequaat te verzekeren. Op eerste verzoek van S1M dient de Afnemer de verzekeringspolis aan S1M ter zake te overleggen.

Alle bij de Afnemer aanwezige zaken voorzien van door S1M gevoerde handelsnamen of merken worden in het kader van dit artikel geacht geleverd te zijn door S1M.

Artikel 14. Retentierecht

S1M kan het retentierecht uitoefenen op de geleverde Producten, indien en voor zolang:

 • Afnemer niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan;
 • Afnemer de afleveringskosten van de geleverde Producten niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • Afnemer andere vorderingen die voortvloeien uit elke (andere) Overeenkomst met S1M niet of niet in zijn geheel voldoet. In de hiervoor in lid 1 genoemde gevallen kan S1M de desbetreffende Producten van de Afnemer onder zich houden en kan

S1M op deze Producten zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de Afnemer ter voldoening van deze vordering voldoende zekerheid stelt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door S1M geleverde Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. S1M, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. S1M aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

De totale aansprakelijkheid van S1M wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van ‘directe schade’ tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen in de laatste 3 (drie) maanden voorafgaand aan de toerekenbare tekortkoming. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per 3 (drie) maanden echter meer bedragen dan € 5000,– (vijfduizend euro).

Onder ‘directe schade’ als voormeld wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van S1M aan de Overeenkomst te laten Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit

S1M is slechts aansprakelijk voor persoonsschade en schade waarvoor zij op grond van de regeling inzake productenaansprakelijkheid aansprakelijk is, voor zover die is ontstaan door opzet of grove schuld van het management, vertegenwoordigers, of werknemers van S1M. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen, maar nooit meer dan € 5000,-,– ( vijfduizend euro).

S1M is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten. De aansprakelijkheid van S1M voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van S1M of van door haar ingeschakelde derden.

S1M is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door S1M geleverde Producten.

Buiten de in artikel 15 lid 2 en lid 3 genoemde gevallen rust op S1M geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door S1M in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer S1M deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en S1M ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde S1M in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade en tekortkoming of Gebrek zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij S1M meldt.

Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Afnemer vrijwaart S1M voor alle aanspraken van derden ter zake van door S1M geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of Producten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van S1M en Afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

S1M is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien Afnemer geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Afnemer en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij Afnemer aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.

Voor zover S1M bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop S1M weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan S1M op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met S1M of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met S1M.

Indien S1M aansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel en S1M zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

In opdracht van Afnemer kan S1M zorg dragen voor online betalingsmogelijkheden die geïntegreerd worden in de Producten. S1M is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade die geleden wordt in verband met het gebruik van voornoemde online betalingsmogelijkheden.

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of diensten die S1M in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt en de vertrouwelijke bedrijfsinformatie van S1M, komen uitsluitend toe aan S1M of de derde van wie S1M het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of diensten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,= (twee duizend en vijfhonderd Euro) voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd S1M overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht. Met betrekking tot computerprogramma’s en andere daarvoor in aanmerking komende Producten verleent S1M hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

S1M verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan S1M zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

Uitsluitend indien en voor zover bij in kracht van gewijsde gedane uitspraak van een bevoegde rechter is komen vast te staan dat de verhandeling door S1M geleverde Producten inbreuk oplevert op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van een of meerdere derden, zal S1M verplicht zijn de Producten terug te nemen tegen vergoeding aan de Afnemer van de koopprijs, alsmede de direct met de terugname verband houdende kosten, waartoe de Afnemer op het eerste verzoek direct zijn medewerking zal verlenen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

Afnemer zal S1M onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen S1M bevoegd daartegen – mede namens Afnemer – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer S1M zijn medewerking verlenen.

Afnemer zal voorts S1M zo snel als mogelijk in kennis stellen indien zij beschikt over aanwijzingen dat derden inbreuk maken op enig intellectuele en/of industriële eigendomsrecht van S1M, verband houdende met de geleverde Producten. Afnemer zal hierbij in geen geval zelf rechtsmaatregelen treffen of ter zake verklaringen doen aan derden.

Het is Afnemer voorts niet toegestaan Producten te verkopen buiten het land waarin hij woonachtig of gevestigd is, tenzij partijen daaromtrent anderszins zijn overeengekomen of een nationaal of internationaal geldende rechtsregel dit verbod niet toestaat.

S1M is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat doorverkoop van de Producten buiten het gebied, genoemd in lid 5, belemmerd wordt doordat een derde het recht heeft tot verkoop van deze Producten in dit gebied.

Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende Intellectuele Eigendomsrechten uit of van de Producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 17. Overmacht

S1M is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt door Overmacht dan wel als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

S1M heeft ook het recht zich op Overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat S1M haar verplichtingen had moeten nakomen.

Voor zover S1M ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is S1M gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

S1M is nimmer aansprakelijk te houden door Afnemer voor door hem geleden schade in welke vorm dan ook in geval van Overmacht.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

Onopgeloste geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Indien op grond van internationaal (privaat)recht en/of buitenlands recht naast de in lid 2 genoemde rechtbank een rechter van een ander land dan Nederland bevoegd is en de Afnemer S1M voor deze rechter dagvaardt of anderszins in rechte betrekt, om welke reden dan ook en los van de vraag of deze rechter rechtens bevoegd is, is de Afnemer verplicht S1M de door haar als gevolg hiervan gemaakte werkelijke kosten van reis en verblijf volledig te vergoeden.

Artikel 19. Diversen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door S1M zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

S1M is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien en voor zover zulks geschiedt, zal S1M de Afnemer tijdig hiervan in kennis stellen. Afnemer is alsdan gerechtigd niet met de wijzigingen akkoord te gaan binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van deze wijzigingen van BV en dient zulks aangetekend schriftelijk aan S1M kenbaar te maken. Voor zover Afnemer niet binnen deze termijn reageert, zal Afnemer worden geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen van S1M.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen S1M en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.